Kokkuvõte 10.12.2017 Villeveres toimunud piirkonna külade arutelu päevast

MTÜ Villevere Koolimaja korraldas 10.12.2017 Villevere külas Villevere koolimajas piirkonna külade arutelu päeva, mille eesmärk oli kardistada antud alade eluolu, traditsioonid, positiivsed ja neatiivsed keskonna sisendid ja väljundid. Tegemist on jätkuüritusega ning selle lõpptulemi eesmärk on koostada piirkondlik arengukava, mille eesmärk on kaasata piirkonna inimeste mõtteid ja ideid oma elukeskonna parendamiseks. Kohale tulid nelja küla esindajad Villevere, Ollepa, Pibari ja Rassi küladest, oma ideid kaasasid ka Laupa ja Põikva küla inimesed.

Külade arutelu.

1.Valla info leidmine: Tyri.ee, riigiteataja.ee

2. Arutelul tõsteti üles valla territooriumil olevate era-, valla-, riigitee kasutus ja hooldus nii talve kui suve perioodil. Kõigis külades tõdeti, et aastaid talveperioodidel on lumelükkamise loogika erinev, mõni aasta lükatakse hoovideni teed puhtaks, mõni aasta ainult küla põhiteed, tihti on olukordi, kus hoovidesse sissesõidud on peale lumetõrjet takistatud suurte lumevallidega, mis sulalume korral on eriti raskesti eemaldatavad käsitöö korras.

Ettepanekuna pakume välja lumetõrjehanke korraldamisel rakendada ühtseid ja selgesti mõistetavaid reegleid. Kindlasti peaks hanke ajal olema selgesti välja toodud piirkondade majapidamiste vajadused. Selle tegevuse kaardistamisel saavad abiks olla kohalikud külaseltsid ja sädeinimesed.

Tihti esineb piirkondades olukordi, kus teed kasutatakse ja teehooldust on vaja läbi viia erineva kategooria teedel ja erinevatele omanikele või haldajatele kuuluvatel teedel. Selline regulatsioon on väga ebaselge ning tihti tekitab nii kasutus kui ka hooldus raskusi ning ebaselgust. Piirkonnas on erateid, mida kasutavad mitu majapidamist, nendel teedel tihti puuduvad omaniku ja valla vahelised hoolduslepingud, äärmisel juhul teostatakse sellistel aladel lumetõrjet, aga suvine hooldus puudub täielikult. Samas on erateid, millele on rakendatud valla poolsed hooldus lepingud, kuid hooldus on ebaselge ning tihti ebakorrektselt teostatud.

Ettepanekuna pakume välja kõigi eratee lepingute ülevaatamist ja uuendamist, on olukordi, kus erateeleping on sõlmitud 2005a ning sealsed tingimused ei kehti enam. Selle tegevuse kaardistamisel saavad abiks olla asjahuvilised, kohalikud külaseltsid ja sädeinimesed.

3. Türi valla piirkonna külades on tihti ebaselge või raskesti lahendatud ühistranspordi küsimus. Piirkonnas on külasid , kus ühistranspordi korraldus puudub täielikult või on korraldatud nii et selle kasutamine on ebamõistlik. Näiteks Rassi külla liigub kord nädalas liinibuss ( on olukordi,, kus see buss on ca 40 kohaline), Türi – Põikva – Rassi marsruudil, mida koha peal kasutab üks või kaks inimest, samas kui piirkonnast liigub türi suunal kooli ja tööle igal hommikul ca 5-8 inimest ning on oma transpordi logistika lahendaniud kongukonlikul printsiibil. Laupa piirkonnast tõdeti, et ühistransport on normaalselt kaetud kuni ca kell 16.00-ni, mis on vajalik Laupa Põhikooli tegevuse rakendamiseks, kuid õhtune kasutus on olematu, ometigi piirkonnas on suur hulk elujõulisi inimesi, kes soovivad transpori kasutada õhtuseks huvitegevuseks Türi suunal. Piirkonna rahvas kommenteeris ka Ollepa rongiliikluse ja bussiliikluse ühilduvust. Seoses Konesko tehase käivitusega Türi-Allikul, käivad küladest inimesed  tehasesse tööle kuna tehase töö algab 7.30 siis on tihti mõistlik kasutada Viljandi-Tallinn rongi, mis jõuab Türile sobival ajal, aga probleem on selles, et Türi-Paide liinibuss väljub rongijaamast samal ajal kui rong alles liigub jaama ja seetõttu kahe transpordi omavaheline kasutus on võimatu, küsimus on ühes kuni kahes minutis. Küsimus on esitatud bussiliinioperaatorile, aga lahendust ei ole.

Ettepanekuna tasuks kaaluda hajaasustatud piirkondades kogukondliku transpordi kompenseerimist, ühistranspordi graafikute sobitamist maapiirkonna inimeste graafikuga.

4.Üleüldine probleem on hajaasustusel massipiirangute eiramine nii põllumajandusmasinate kui ka metsatehnilka kasutuse poolt. See aasta sügisperioodil ei ole ma oma küla teedel näinud ühtegi kitsendust mis keelaks suure massiga veomasinate liiklust, käes on detsembri kuu ja liiklus toimub vahet pidamata olgugi, et maapind on vihmasadudest täiesti pehme. Oleme mõned aastad tagasi ka politsei poole pöördunud kuid nende reageerimis aeg on väga pikk ning reeglina korrakaitsjad rikkujaid ei näe.

Lahendusena võiks kaaluda üleüldist veoautode maksustamist või siduda ,metsandus ja põllumajandus ära maavarade seadusega, et iga toodetud ühiku pealt laekub omavalitsuse tulubaasi teatud summa, mis on siis ettenähtud sellise majandustegevuse poolt tekitatud kahjude likvideerimiseks. Riigi metsamajandamise keskusel on oma haldusalas oleva taristu hoolduseks sellised vahendid olemas.

5. Tänase Türi valla äärekülade inimestel on raskendatud teatud teenuste kasutamine, mis on reeglina enamikule valla inimestele tagatud. Küsimus on valla piiridest väljaspool tarbitavate teenustega, nagu näiteks teise omavalitsuse territooriumil oleva koolisüsteemi kasutus, huvi ringid tervise keskused jne... Tänane omavalitsus eeldab, et inimesed peaksid kasutama kohaliku omavalitsuse tooteid ja teenuseid, kuid paraku tihti logistilistel kaalutlustel on nende toodete ja teenuste tarbimine keeruline ja oluliselt kulukam. Kohaliku omavalitsuse valimisperioodil oli nendest teemadest juttu ja poliitilised jõud lubasid antud teema lahendada.

Lahendusena on äärekülad nõus alustama diskussiooni omavaitsuse esindajatega, et korrektne ja asjakohane määrus kokku panna.

5. Türi vald on kehtestanud reegli, et eakatele inimestele makstakse teatud east sünnipäevatoetust, selleks, et inimene toetuse kätte saab, peab ta esitama vallala taotluse. Paljud eakad leiavad, et selline tegevus on nende jaoks kerjamine ning nad pigem loobuvad taotlusest.

Leiame, et kohalik külaselts saaks ise esitada omavalitsusele taotluse ning seejärel teha eakatele nö. Kingituse.

6. Täna on Kabalas raamatukogu punkt ja ka Türi vallateeninduspunkt. Kuna piirkonna naaberkülad on teeninduspunktist ca 10 km kaugusel ja eakam sihtgrupp, kes teeninduspunkti teenust reaalselt võibolla vajaks, ei ole võimeline omal käel teeninduspunkti liikuma, see tingib olukorra kus oleks mõistlik teeninduspunkti ülesanded jagada kohalike küladeraamatukogude peale nii Kabalas, Ollepal, Kahalas, Villeveres. Tõsi täna ollepal enam ei ole raamatukogu ja Villeveres veel ei ole raamatukogu, aga kui valla teeninduspunk dubleeriva asutusena ära likvideerida ning sealt üle jäävad kulud jagada Ollepa ja Villevere peale oleks sotsiaalne olukord maapirkondades oluliselt ratsionaalsemalt lahendatud. Ps. Raamatukogu tööajad ei pea olema igapäevaselt 8-17 avatud, piisaks nädalas mõnest osaliselt avatud päevast.

7. Väga mitmes Türi valla külas eksisteerib täna mõni osaliselt toimiv kortermaja. Teame, et aastast 2018 on kortermajadel kohustus moodustada korteriühistud. Tihti elavad sellistes majades inimesed, kes ei oska või ealistest iseärasustest ei mõista ühistu toimetamistega hakkama saada. Kas sellistes olukordades saab kohalik omavalitus olla kuidagi abiks? Villeveres oleme kaalunud rajada tühjalt seisvatesse korteritesse eakate kodud sotsiaalkorteri võtmes, kus saaksid veel ise hakkama saavad vanemad inimesed koos elada .

8. Järgmine külade ümarlaud planeeritud 2018a veebruari teise poolde.

 

MTÜ Villevere Koolimaja

Veiko Viigipuu

5158868

kp.10.12.2017