Ajalugu

      

8.novembril 1935.a. kirjutas ajaleht "Sakala":
 

Villevere uus koolimaja

 

Ehitustöödega alustati 2. mail, 29. oktoobril võttis komisjon töö vastu. 

Pühapäewal, 11.nowembril õnnistatakse Willewere uus koolimaja. Sel puhul korraldatakse kell 2 päewal kooli saalis aktus. Aktusel ütleb awasõna Kabala wallawanem A. Lepik, aktusekõne peab haridusminister, ehitusearuande kannab ette wallasekretär E. Kirs, millele järgnewad tervitused ja lõppsõna koolijuhatajalt J. Kingisepalt. Waimuliku talituse peawad Pilistwere õpetaja B. Steinberg ja ülempreester A. Antson. Aktust kaunistawad Willewere meeskoori ja naiskoori ettekanded. Lõpuks on eine kutsutud külalistele. Õhtul on koolipidu, kus ettekandeid mees- ja naiskoorilt, ilulugemist algkooli õpilasilt, näidend «Saladuste saarel", rahwatantse jne. Willewere uue koolimaja ehitamise küsimus on seisnud päevakorral pikemat aega. Praeguses uues koolimajas leitud kiwe, mis sinna kohale weetud enam kui 25 aastat tagasi. Willeweres asus siis weel kaks koolimaja luteriusulistele Kabeli talus ja teine Õigeusuliste oma, kus kool asus wiimati. Uus koolimaja taheti ehitada Kabeli tallu. Samal ajal põles maha õigeusuliste koolimaja, mille asemele tuli muidugi ehitada uus. Iseseisvuse ajal kerkisid koolimajade suhtes esile muidugi uued nõuded. Sellepärast asuti seisukohale, et uus koolimaja tuleb ehitada 6-klassiline ja walla südamesse umbes Ollepa ümbrusse, kusjuures Willewere ja Kurla koolid oleksid jäänud töötama wähemklassilistena. See kawa aga muutus, kui wald omandas koolimajaks endise Kabala l mõisa härrastemaja. Willewere kooliringkond kujunes suuremaks. Ka oli ette näha Rassi algkooli sulgemist. See asjaolu tõstab laste arwu weelgi ja teeb tarwilikuks Willewere uue koolimaja ehitamise. Tõsisemalt tuleb uue koolimaja ehitamisküsimus kõne alla 1928. a. Walmistatakse ehituse kalkulatsioonid seisukohalt, et wana koolimaja jääks internaadi ruumideks. Sarnane ehitus oleks tulnud aga küllaltki kallis ja wallawolikogu heidab selle kawa peagi kõrwale. Hiljem muutuwad arwamused weel mitmel korral kooli asukoha suhtes, kuni lõpuks jäädakse peatuma kindlale seisukohale, et uus koolimaja peab asuma kooliringkonna keskel, Suur-Willewere külas. Wallawalitsusel läheb korda sõlmida maaomanike J. Kuldkepi ja J. Kännuga kokkulepe 1 ha maa saamiseks, kellest üks on nõus maad andma vahetuse teel, teine tasu eest. Ehituskapitalide hankimiseks müüb wald Reiali talu, millest saadakse 6000 krooni. Kinnitatud plaani kohaselt pidi uus koolimaja ehitatama telliskivist ja maksma ümmarguselt 35 000 krooni. Koolimajade ehitusfondist otsustatakse paluda toetuslaenu 30 000 krooni. Laenu palve lükatakse komisjoni poolt tagasi, kuna ehitus olevat koridoride osas liialt kulukas. Lastakse uus plaan koostada ins. Maasikult. See plaan leiab kinnitamist ja wald esitab ka uue palve laenusaamiseks. Kuna wallal on ehitusmaterjal juba kohale weetud. siis laenupalwe tulemusi ootama ei jäädagi, waid alustatakse ehitustöödega k. a. 2. mail. Töö kestab suwe läbi ja komisjon wõtab töö wastu 29. oktoobril. Järgmiseks aastaks jääb teha weel wärwimistööd ja mansardkorra krohwimine. Üldse on wälja antud koolimaja ehituse pääle 27 257.13 krooni ja kõrwalhoonete ning ehituste pääle 1 424.75 krooni. Ehitustöö walmimist pikendas koolimajja wesiwarustuse sisseseadmine, mille wallawalitsus laskis teha wäljaspool eelarwet ja esialgset kawa. See töö läks maksma ümmarguselt 1 150 krooni. Koolimajade ehitusfondist on saadud laenu 10 000 krboni, ülejäänud summa on kannud wallakassa. Märkimiswäärt on ka kohalike talupidajate abi. kuna tasuta ehitusmaterjalide weost wötsid osa ümmarguselt 100 majapidamist.

Wallawalitsusel olid abiks ehitustööde juhtimisel ins. J. Maasik, tööjuhataja K. Rass ja walla ehituskomisjon koosseisus: M. Rõuk, J. Tavur, M. Taim, J. Gregor ja J. Känd. Willewere uus koolimaja sisaldab kolme klassiruumi, käsitööklassi, korterid kolmele õpetajale, õpetajatetoa, internaadi-ruumid, pesemisruumid, rekratsiooniruumid, keldrid ja Pesuköögi. Alumisekorra rekratsiooniruum on ehitatud weidi awaram ning lahtikäiwa waheseinaga, et oleks pidude jne. ajal wõimalik muuta üht ruumi awaramaks saaliks. Kool on 6-klassiline ja mahutab 120 õpilast. Praegu on õpilasi koolis 88, kuna üldse on selles kooliringkonnas õpilasi 97. Osa õpilasi siirdusid sügisel teistesse koolidesse, kuna ehitustöödega ei jõutud kooli õppetöö alguseks walmis. Nagu tähendatud, pikendas ehitustööde walmimist wesiwarustuse sisseseadmine.

 

Aastal 2000 Villevere koolimajas kool suleti. 

Aastatel 2010-2013 oli koolimajas vanadekodu.

Aastal 2016 alustas koolimajas tegutsemist Villevere Koolimaja MTÜ